Čo je to populačná explózia?

Populačná explózia je jav spojený s veľkým rastom ľudskej populácie, teda s mnohonásobným a stále rýchlejším znásobovaním jedincov populácie od jej vzniku.

Človek je súčasťou bioty na Zemí. Ako živý organizmus sa musí riadiť prírodnými zákonmi pre vznik, rozvoj a zachovanie života. Tieto však nepôsobia tak bezprostredne ako u iných organizmov, pretože človek na Zemi má osobitné postavenie. Je dané jeho rozumovými a sociálnymi danosťami. Tieto danosti vzďaľujú človeka od prírody a prírodných zákonitostí, najmä v základných otázkach, ako sú:

Preľudnenie Zeme, z hľadiska doterajšieho rastu populácie, je veľmi aktuálna hrozba. Podľa údajov OSN je prírastok obyvateľstva podstatne rýchlejší, než sa v roku 1985 predpokladalo.

Zdvojnásobovanie počtu obyvateľstva od roku 7 000 pred našim letopočtom, kedy bolo 10 miliónov ľudí na Zemi, naberalo stále rýchlejší trend. V tomto čase zdvojnásobenie obyvateľov z 10 miliónov na 20 miliónová trvalo 2 500 rokov.

Zdvojnásobovanie sa zrýchľovalo. Na začiatku nášho letopočtu to bolo za l 000 rokov. V rokoch 1700 - 1850 vzrástlo ľudstvo za 150 rokov zo 600 miliónov na 1,2 miliardy. Za ďalších 100 rokov to bolo zdvojnásobenie na 2,5 miliardy a od roku 1950 do 1987, tj, už za 37 rokov na 5 miliárd.

V roku 2001 dosiahol počet obyvateľov 6 miliárd. To znamená prírastok 1 miliardu za 14 rokov!

Predpokladá sa, že do konca 21. storočia bude na Zemi 14 miliárd obyvateľov. Rast počtu obyvateľov sa na Zemi zrýchlil na prelome 19. a 20. storočia.

Nájdenie východiska z hrozby preľudnenia je jedným z kľúčov k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja ľudstva. Premnoženie populácií organizmov, ale aj človeka, vedie k vnútornému rozporu jedinec a populácia. Geneticky zakódovaný zákon zachovania druhu obetuje jedincov pre záchranu celej populácie.

Brzdiace procesy na udržanie rovnováhy medzi rastom obyvateľstva a podmienkami pre zabezpečovanie jeho existencie môžu mať autoregulačný a antroporegulačný charakter.

Autoregulacné procesy v ľudskej spoločnosti vychádzajú z prírodných zákonitostí. Môžeme sem zaradiť napríklad :

Antroporegulačné mechanizmy sú často v rozpore s autoregulačnými. Patrí medzi ne napríklad :

V súčasnej dobe žije na Zemi vyše 6 miliárd obyvateľov a predpokladá sa zdvojnásobenie počtu v priebehu 40 až 50 rokov. Každým rokom pribúda 100 miliónov detí.

Najľudnatejšou krajinou sveta je Čína (1,3 miliardy obyvateľov), druhá je India (1,1 miliardy), tretie USA (takmer 300 miliónov).

 

Príčiny populačnej explózie

Prvotnou príčinou extrémneho rastu a premnoženia ľudskej populácie je snaha splodiť počas aktívneho života čo najviac zdravého potomstva v snahe o zachovanie rodu, ako napokon u každého živého organizmu.

Človek však svojimi rozumovými danosťami výrazne prevyšuje ostatné živé organizmy na našej planéte, čo mu umožňuje získavať výhody (potrava, životný priestor...) v porovnaní s ostatnými konkurentami zo živočíšnej ríše. Človek je zároveň najvýraznejším predátorom, ktorý je schopný či už cieľavedome, ale i v dôsledku neuvedomelej činnosti, likvidovať ostatné organizmy a neexistuje predátor, ktorý by sa mu bol schopný vyrovnať.

Príčinami sú  tradície, predsudky a náboženské zákazy. Mimoriadne obtiažne je zosúladiť nevyhnutné obmedzovanie populácie s predstavou,  alebo s odmietaním akejkoľvek antikoncepcie.

Jedným z dôvodov rastúcej populácie najmä v krajinách tretieho sveta je názor, že viac detí ľahšie uživí svojich rodičov

Čo sú teda príčiny populačnej explózie?

 

Dôsledky populačnej explózie

Zabezpečenie zdrojov jedla prináša so sebou devastáciu úrodnej pôdy v rozsahu niekoľko stotisíc hektárov ročne. Devastáciu úrodnej pôdy zapríčiňuje intenzívne obrábanie pôdy, pasenie, dobytka, zvýšená spotreba spodných vôd a rozsiahla zástavba.

Rastúca populácia nesie so sebou aj rastúce množstvo priemyselného a komunálneho odpadu a poškodzovanie ekosystémov na samej hranici únosnosti. Preľudnenie prináša aj, sociálno-ekonomické a s tým súvisiace národnostné, rasové a náboženské nezhody, ktoré prerastajú do otvorených ozbrojených konfliktov.

V dôsledku zemepisnej polohy, historicko-ekonomický vývoj spolu s populačnou explóziou vytvoril bohaté krajiny s rozvinutým hospodárskym a spoločenským životom, ale aj chudobné krajiny s početnými populáciami a nedostatkom materiálneho zabezpečenia..

Hovorí sa o bohatom severe a chudobnom juhu. Pokiaľ aj na juhu sú bohaté krajiny, predstavujú výnimku, vychádzajúcu z bohatých zdrojov ropy a zemného plynu.

Aké sú teda dôsledky populačnej explózie?

 

 

 

Správame sa ako kvasinky v pivovarskom sude, ktoré sa bezhlavo rozmnožujú, pažravo konzumujú podstatu svojho ohraničeného sveta. Ak budeme aj naďalej pokračovať v našom konaní, zahynieme tak ako ony, vyčerpajúc svoje zdroje a otráviac sami seba v smrteľnom kvase svojich vlastných odpadov.

                                                                spisovateľ Farley Mowata na margo populačnej explózie

 

 

Otázky a úlohy                                      kocurik.gif (28809 bytes)