A

Abiocén - neživé prostredie biocenózy.

Abiotické zložky - všetky neživé zložky prostredia /horniny, pôda, voda, vzduch, slnečné žiarenie/.

Abiotický - neživý, neústrojný, anorganický.

Abundancia - množstvo jedincov toho istého druhu alebo skupiny druhov na jednotku plochy alebo objemu.

Acidifikácia - proces, pri ktorom sa substrát okysľuje, napríklad voda, pôda, ovzdušie a pod.

Acidita - kyslosť, úroveň kyslosti roztoku, zvyčajne sa meria a vyjadruje podľa stupnice pH.

Acidofyty - rastliny, ktoré rastú na kyslých pôdach.

Adaptácia - prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života vonkajším podmienkam prostredia.

Adaptabilita - schopnosť organizmov prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho prostredia.

Adventívny - zavlečený, prisťahovaný.

Aeróbne organizmy - organizmy, ktoré potrebujú na metabolizmus nevyhnutne kyslík a žijú vo vzdušnom prostredí.

Agro - vzťahujúci sa na poľnohospodárstvo alebo obrábanie pôdy

Agrobiocenóza - spoločenstvo kultúrnych a burinových rastlín, živočíchov a mikroorganizmov na poľnohospodársky obhospodarovaných pôdach.

Agroekológia - veda študujúca vzťahy v agrobiocenózach a ich vzťahy k okolitému prostrediu.

Agroekosystém - funkčná jednotka agrobiocenózy vyznačujúca sa veľkou labilitou. Je náročná na dodatkovú energiu a agrotechniku.

Agrofytocenóza - spoločenstvo poľných rastlín, ktoré tvorí porast kultúrnej rastliny a burinové druhy.

Agrochemikálie - pesticídy alebo hnojivá vyrábané na použitie v poľnohospodárstve.

Aklimatizácia - prispôsobovanie sa organizmov novému prostrediu, prípadne zmeneným klimatickým podmienkam. Dotýka sa to najmä introdukovaných druhov.

Alelopatia - vplyv jednej rastliny na druhú cez prostredie prejavujúce sa ako újma, ktorú spsobuje jedna rastlina druhej rastine, zvyčajne vytváraním chemických látok a ich uvoľňovaním do prostredia.

Anabióza - latentný stav organizmov vyvolaný nepriaznivými podmienkami prostredia /napríklad zimný spánok/.

Anaeróbna dekompozícia - rozklad organického materiálu mikroorganizmami bez prítomnosti kyslíka.

Anareóbny organizmus - organizmus, ktorý nepotrebuje pre život kyslík a žije v rôznych substrátoch.

Analýza - rozbor látky s cieľom zistiť z akých prvkov sa skladá.

Analýza životschopnosti populácie - spôsob hodnotenia schopnosti populácie prežiť na lokalite.

Anemochória - rozširovanie rastlinných diaspór vetrom.

Anomália - niečo, čo sa odlišuje od normálu.

Anoxia - nedostatok kyslíka, napríklad vo vode, pôde, v pletive.

Antropický vplyv - priame alebo nepriame pôsobenie človeka na krajinu.

antropocenóza - spoločenstvo organizmov, ktoré vzniklo pod silným vplyvom človeka, a je náchylné na druhotnú sukcesiu.

Antropocentrizmus - smer, ktorý hlása, že človek je stredom a konečným cieľom svetového diania a vesmíru.

Antropogénny - podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia.

Antropochória - prirodzené rozširovanie diaspór prostredníctvom človeka.

Aquatický - vzťahujúci sa na vodné prostredie, vodný.

Areál - oblasť, v ktorej žije určitý druh organizmu alebo určité spoločenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienky.

Aerotyp - skupina príbuzných areálov.

Archeofyt - rastlina, ktorú zavliekli na územie v prehistorickej dobe a udomácnila sa tam.

Aridita - stav extrémneho sucha.

Arídny - veľmi suchý, označenie pre územie alebo klímu, kde je veľmi málo zrážok, čiže kde celkový ročný výpar prevyšuje úhrn zrážok.

Artefakt - človekom vytvorený predmet.

Asimilácia - tvorba výživných látok, napríklad ako fotosyntéza pri rastlinách.

Asociácia - súbor populácií, ktoré patria do tej istej ríše na tej istej trofickej úrovni s určitým taxonomickým zložením.

Aspekt - vo fytocenológii aspekt spoločenstva, vzhľad spoločenstva, ktorý je prejavom prevahy určitého druhu alebo skupiny druhov v určitom úseku vegetačného obdobia.

Atmosféra - plynný obal Zeme zložený zo zmesi niekoľkých plynov a ďalších prímesí /prach, peľ, organizmy/.

Autekológia - veda, ktorá sa zaoberá vzťahmi jedinca určitého druhu k prostrediu i k iným organizmom.

Autoregulácia - schopnosť živých organizmov riadiť svoje životné procesy a prispôsobať sa zmeneným podmienkam prostredia.

Autotrofia - schopnosť niektorých organizmov vytvárať pomocou využitia slnečnej energie alebo chemickej energie z jednoduchých anorganických zlúčenín energeticky bohaté zlúčeniny.

B

Bariéra - prekážka, hrádza, ktorá zabraňuje prechodu alebo prenikaniu niečoho.

Bentos - spoločenstvo organizmov žijúcich na dne vôd.

Bernská konvencia - dohoda o ochrane živej prírody a prírodných stanovíšť Európy, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy roku 1981.

Beta radiácia - žiarenie, ktoré tvoria beta častice.

Bezodpadová technológia - technológia s minimálnym množstvom odpadu, ale s maximálne efektnými výrobnými procesmi.

Bilancia vody - pomer medzi príjmom, výdajom a hromadením vody v krajine.

Bio - vzťahujúci sa na živé organizmy.

Bioassay - testovanie látky zistením jej účinku na živé organizmy.

Biocenóza - je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny dynamický súbor živých organizmov spojených vzájomnou interakciou v priestore a čas a viazaných na určité podmienky prostredia.

Biocentrum - predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Biocentrizmus - pozitívny trend v ochrane prírody a environmentalistike, ktorý zdôrazňuje prioritu ochrany živej prírody na všetkých úrovniach jej existencie.

Biocídy - látky, ktoré usmrcujú živé organizmy.

Biodegradácia - rozklad odpadov mikroorganizmami alebo látkami biologického pôvodu.

Biodiverzita - variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy.

Bioformy - skupiny organizmov, ktoré majú podobn stavbu tela v súvislosti s rovnakým spôsobom života.

Biogeocenóza - biocenóza spolu so svojím prostredím, chápe sa ako jeden neoddeliteľný celok topograficky lokalizovaný.

Biochóry - typologické jednotky biogeografického členenia, ktoré sa diferencujú podľa abiotických pomerov krajiny.

Bioindikácia - interpretovateľné značenie kvality prostredia spočívajúce vo výskyte , prípadne neprítomnosti druhu aleobo spoločenstva.

Bioinsekticídy - insekticídy, ktoré sa vyvinuli z prírodných toxínov.

Bioklíma - súbor klimatických faktorov, ktoré ovplyvňujú holocenózu a podmieňujú vznik rôznych typov biocenóy alebo biómov.

Biokomplex - súčet biotických zložiek v určitom priestore, ktorý má zákonitú štruktúru a obsah.

Biokoridor - je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických inormácií živých organizmov a ich spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvky.

Biológia - veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a pod.

Biologické zdroje - zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo.

Bióm - fyziognomicky výrazný sbúor geobiocenóz väčšieho zemepisného celku s viacmenej jednotnou makroklímou.

Biomasa - všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania.

Biomonitoring - monitoring, ktorý využíva živé organizmy a princípy bioindikácie.

Bioplyn - plyn, ktorý sa uvoľňuje z fermentovaných odpadov.

Biosféra - priestor Zeme, v ktorom existuje, existoval alebo môže existovať život, spolu so živými organizmami, ktoré ho obývajú.

Biota - živá zložka určitého územia alebo jeho rozlične veľkej časti.

Biotechnológia - každá technológia, pri ktorej sa využívajú biologické systémy, živé organizmy alebo ich deriváty.

Biotický - vzťahujúci sa na živé organizmy.

Biotop - prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorov.

Bonita pôdy - produkčná hodnota pôdy podmienená obsahom živín, fyzikálnymi vlastnosťami a polohou.

Bonská konvencia - dohovor na ochranu sťahovavých druhov ovľne žijúcich zvierat.

Boreálny - vzťahujúci sa na severnú pologuľu, arktický.

Botanika - náuka skúmajúca rastliny, časť biológie.

C

Cenofond - fond biologických spoločenstiev /biocenóz/ naúzemí.

Cenoklajn - plynulá zmena vlastností spoločenstva /biocenózy/ vo vzťahu k postupným zmenám podmienok prostredia.

Cudzopasník - organizmus,ktorý žije na tele alebo v tele iného organizmu.

Cyklus - séria prípadov, ktoré sa pravidelne opakujú.

Cytotoxíny - látky, ktoré majú toxické účinky na bunky niektorých orgánov.

Č

Červené knihy - reprezentatívne knižné publikácie, v ktorých sa opisujú vzácne /najmä endemické/ a ohrozené druhy rastlín a živočíchov určitého územia.

Červené zoznamy - súpisy vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev

D

Degradácia ŽP - zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.

Defoliácia - odstraňovanie listov z rastliny.

Defoliant - typ herbicídu, ktorý spôsobuje opadanie listov rastlín.

Dekompozícia - proces rozkladu organickej hmoty.

Dekompozítor - organizmus, ktorý získava energiu rozkladom látok v ekosystéme.

Dekontaminácia - odstránenie znečistenia z povrchu predmetov alebo prostredia tak, aby sa mohli znovu používať.

Demekológia - špeciálna časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom populácií, vzťahmi v nich a ich vzťahmi k prostrediu.

Demografia - štúdium ľudskej populácie a jej vývoja.

Demotop - priestor, v ktorom sa vyskytuje populácia určitého druhu.

Dendrochronológia - vedecká metóda na zisťovanie veku stromov štúdiom letokruhov.

Denitrifikácia - uvoľňovanie dusíka z dusičnanov v pôde činnosťou baktérií.

Depozícia - ukladanie alebo hromadenie niečoho na niečom, suchá depozícia, mokrá depozícia.

Deštruent - v ekosystéme organizmus, ktorý rozkladá organické zvyšky rastlín a žiovčíchov.

Detoxikácia - odstránenie toxických látok, aby sa stratila jedovatosť látky.

Detrit - v ekosystéme neživý rôznorodý materiál organického alebo minerálneho pôvodu, predovšetkým vo vode.

Dezaktivácia - odstránenie rádioaktívneho zamorenia.

Diagnóza krajiny - zistenie celkového kvalitatívneho stavu zložiek krajiny, jeho poznanie umožní realizovať návrhy adekvátnych opatrení na zlepšenie.

Dialýza - použitie membrányako filtra na oddelenie tuhých odpadových častíc od kvapaliny.

Diaspóra - rastlinný orgán, prostredníctvom ktorého sa rastliny rozmnožujú alebo rozširujú.

Dioxín - extrémne jedovatý plyn, ktorý vzniká pri výrobe herbicídov.

Disperzia - horizontálna štruktúra populácie, rozmiestnenie jedincov v populácii na konkrétnej ploche.

Diverzita - vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladá.

Domestikácia - proces zdomácňovania voľne žijúcich zvierat.

Domestikovaný druh - druh, ktorého proces vývoja ovplyvnil človek s cieľom uspokojiť svoje potreby.

Dominancia - prevládnutie jednéh druhu v spoločenstve.

Dormancia - stav živočícha alebo rastliny počas nepriaznivého obdobia, keď má metabolizmus spomalený /zimný spánok/.

Druh - taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodom na seba odobných jedincov.

Dynamika - postupné zmeny v kvalitatívnych a vlantitatívnych znakoch biologických systémov.

E

Edafický - vzťahujúci sa na pôdu.

Edafón - súbor všetkých živých organizmov, ktoré sa nachádzajú v pôde.

Efeméra - rastliny alebo živočíchy s veľmi krátkym životným cyklom.

Efemerofyt - zavlečená rastlina, ktorá nie je schopná na novej loklalite prežiť a čoskoro vymrie.

Ekofyziológia - hraničná vedná disciplína medzi fyziológiou a ekológiou, ktorá skúma organizmy, ich funkcie a spôsob života v prirdzenom prostredí.

Ekológ - vedec, ktorý sa zaoberá ekológiou.

Ekológia - veda o vzťahoch živých organizmov k ich okoliu, ale aj o vzájomných vzťahoch medzi živými organizmami.

Ekologická pyramída - grafické vyjadrenie trofických vzťahov organizmov v ekosystéme.

Ekologická valencia - základný ekologický zákon. Vyjadruje rozsah únosného vplyvu ekologického faktora, v ktorom je organizmus schopný normálne žiť a vyvýjať sa.

Ekologická výchova - synonymum environmentálnej výchovy.

Ekologické myslenie - základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň.

Ekologické plánovanie krajiny - Landep -systémovo usporiadaný účelový komplex aplikovaných krajinnoekologických metodík a metód, ktorého základným cieľom je ekologicky optimálna priestorová organizácia, využitie a ochrana krajiny.

Ekologický faktor - akákoľvek podmienka prostredia vplývajúca na živé organizmy, ktoré reagujú adaptáciou.

Ekoton - prechodná zóna medzi dvoma ekologickými systémami, zónami, prípadne krajinami.

Ekotop - najmenšia preistrorová jednotka homogénnych ekologických podmienok prostredia.

Ekotyp - organizmus, cenotické zoskupenie organizmov, ekosystém alebo časť krajiny, ktoré majú osobitné vlastnosti podmienené odlišnou alebo špecifickou kombináciou ekologických podmienok.

Ekosystém - dynamický komplex spoločenstiev rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkčná jednotka.

Emigrácia - pohyb druhov z plochy, vysťahovalectvo.

Emisie - úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia, ako aj nehmotné prejavy drojov energie /hluk, žiarenie, teplo.../.

Endemity - rastliny alebo živočíchy rôznej taxonomickej úrovne, ktoré vznikli v špeciálnych podmienkach na relatívne malom území. Nikde inde na svete sa nevyskytujú.

Environmentalista - lovek, ktorý skúma životné prostredie človeka.

Environmentalistika - náuka o životnom prostredí človeka alebo techonológia životného prostredia.

Environmentálna etika - zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na Zemi.

Environmentálna výchova - cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zospovedný vzťah k životnému prostrediu.

Epifyt - rastlina, ktorá žije na inej rastline, využíva ju iba ako fyzikálnu oporu.

Etológia - časť biológie, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa živých organizmov.

Eutrofizácia - proces, keď sa do vodnej nádrže prirodzeným spôsobom alebo umelo dostávajú anorganické soli, ktoré podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmy.

Evapotranspirácia - množstvo vody, ktoré sa vyparí, bioticky transpiruje.

Evolúcia - dedičné zmeny organizmov, ktoré prebiehajú mnoho generácií.

Exhalát - akákoľvek látka vypúšťaná pri ľudskej činnosti do ovzdušia.

F

Faktor - niečo, čo má vplyv na niečo iné.

FAO - organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci OSN.

Fauna - súhrn živočíchov na určitom geograficky vyčlenenom území.

Fenotyp - organizmus, ktorý sa fyziognomicky odlišuje od dedične získaných vlastností vplyvom pôsobenia ekologických podmienok prostredia.

Flóra - súpis taxónov rastlín, ktoré sa vyskytujú na určitom území.

Fragment - vo fytocenológii neúplne vyvinutá fytocenóza.

Fungicídy - látky, ktoré s používajú na ničenie húb.

Funkčná štruktúra krajiny - priestorové rozloženie funkčných vzťahov medzi človekom a krajinným priestorom sa vyjadruje vo funkčnej štruktúre krajiny.

Fyto - vzťahujúci sa na rastliny.

Fytocenológia - náuka o rastlinných spoločenstvách.

Fytocenóza - rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy s určitým floristickým zložením, rovnakými stanovištnými podmienkami a rovnakou fyziognómiou.

G

Gaia - hypotéza Gaia, teoretická predstava o našej biosfére ako jedinom organizme, v ktorom fauna a flóra Zeme, jej klíma a geológia, fungujú všetky spoločne a sú vzájomne prepojené, pričom ovplyvňujú vývoj celého prostredia.

Gama žiarenie - žiarenie lúčov gama.

Generácia - skupina organizmov blízka svojím vekom.

Geneický materiál - akýkoľvek materiál rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo iného pôvodu, ktorý obsahuje funkčné jednotky dedičnosti.

Genofond - genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotou.

Genotyp - spbor indivíduí s charakteristickými genetickými vlastnosťami pre populáciu alebo druh.

Geobiocenóza - časť zemského povrchu, na ktorom biocenóza a jej zodpovedajúci klimatop a edafotop vytvárajú súvislý prírodný komplex.

Geobiosféra - sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planéty.

Geobotanika - časť biológie, náuka o kvetene a vegetácii a ich vzťahu k okolitému svetu.

Geocentrizmus - preceňovanie významu geografie pri riešení problémov životného prostredia človeka prostredníctvom geoekológie, prípadne krajinnej ekológie.

Geoekológia - súhrnné označenie pre ekosystemológiu a komplexnú fyzickú geografiu, teda ekológia krajiny.

Geofyt - rastlina, ktorá prečkáva nepriaznivé obdobie roka v podzemných orgánoch.

Geochóry - heterogénne krajinné komplexy zložené z viacerých geotopov.

Geosféra - sféra planéty Zem.

Geotop - najmenší homogénny, fyzickogeografický, priestorový taxón krajiny, ktorý je jednotný z hľadiska abiotických a biotických prvkov.

GIS - systémy špecifického spôsobu zberu, ukladania a utívania dát o prírodných a socioekonomických systémoch v počítačovom prostredí.

Globálny - vzťahujúci sa na celú Zem.

Gradient - spád, vzťast funkcie, v ekológii postupná zmena prostredia.

H

Heliofyt - rastlina uprednostňujúca slnečné miesta

Hemikryptofyt - rastlina, ktorá delivé pletivá chráni pred nepriaznivými vplyvmi prostredia ich lokalizáciou na povrchu pôdy.

Herbicíd - chemická látka, ktorá sa používa na usmrcovanie rastlín, najmä burín.

Herbivor - bylinožravec, živočích, ktorý požiera rastliny.

Hibernácia - prezimovanie, spomalenie metabolizmu, redukcia aktivity a využívanie telesných zásob na prežitie zimy.

Homeostáza krajiny - stav krajinného systému, pri ktorom vzájomné vzťahy a väzby jeho prvkov udržiavajú autoregulačné procesy v kvázistatickej stabilite.

Horizont - v pedológii vrstva pôdy, ktorá má rovnakú morfológiu, chemizmus a genézu.

Humidita - vlhkosť podnebia, charakteristická vyššími zrážkami, ako je celkový výpar.

Humídny - vlhký, vzťahujúci sa na územie alebo klímu, kde zrážky prevládajú nad výparom.

Humus - neživá organická hmota v pôde, prípadne na jej povrchu, v rôznom stupni rozkladu.

Hustota - v ekológii počet jedincov na jednotku plochy.

Hydrofyty - rastliny žijúce vo vode.

Hydroséria - sukcesia spoločenstiev, ktoré rastú vo vode alebo vo vlhkom prostredí.

CH

Chlórovanie - spôsob sterilizácie vody pridávaním chloridu.

Chránený druh - druh rastliny alebo živočícha, ktorému štát alebo regionálna inštitúcia poskytuje ochranu na celom území štátu alebo na menšom území.

Chránené územie - geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a riadené s cieľom dosiahnuť špecifickú ochranu.

I

Imigrácia - osídlenie určitého územia organizmami, ktoré sa tu predtým nevyskytovali.

Imisia - prenikanie látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve z miesta vzniku na druhé miesto dôsledkom emisie.

Industrializácia - proces rozvoja priemyslu vo veľkom rozsahu v krajine.

Inkompatibilita - neznášanlivosť.

Insekticídy - látky, ktoré usmrcujú hmyz.

Intenzita - stupeň využitia.

Interakčný prvok - určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny zmenenej alebo narušenej človekom.

Interferencia - vzťah medzi dvoma alebo niekoľkými druhmi organizmov bez zreteľa na charakter.

Introdukcia - zámerné vysadenie cudzieho prípadne nepôvodného druhu do ekosystému za prirodzenými hranicami jeho areálu.

Invázia - príchod veľkého počtu nepôvodných druhov na územie.

Inverzia - stav ovzdušia, ktorého teplota s výškou neklesá, ale vzrastá. Takto dochádza k zvratu vegetačných pásiem.

Ionizácia - tvorba atómov s elektrickými nábojmi.

Ionosféra - vrstva atmosféry od 60 do 80 km, charakteristická vysokou koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónov.

K

Kalcifóbny - organizmus, ktorý sa vyhýba vápenatým pôdam a preferuje kyslé pôdy.

Kalcifyt - vápnomilná rastlina.

Kalamita - nadmerný alebo nedostatkový výskyt niektorého ekologického faktora s vážnymi hospodárskymi dôsledkami.

Klimatop - podnebie, ktoré prevláda v oblasti biocenózy.

Klimax - vrcholné a najkomplexnejšie štádium sukcesného radu vývoja biocenóz, značne odlišné od východiskového stavu dznamickej sukcesie.

Klimaxové spoločenstvo - rastlinné spoločenstvo, ktoré je stabilné mnoho rokov a pravdepodobne sa v ňom nič nezmení, pokiaľ sa nezmení klíma alebo vplyv človeka.

Klonovanie - metóda rozmnožovania skutočných kópií živého organizmu nepohlavným spôsobom.

Kohorta - je populácia, ktorú tvoria jedince tej istej generácie.

Kolónia - skupina rastlín žijúcich spolu na jednom mieste.

Komenzalizmus - spôsob spoločného života dvoch organizmov, pri ktorom sa vzájomne nepoškodzujú, a dokonca si prospievajú.

Konzument - spotrebiteľ, osoba alebo spoločnosť, ktorá kupuje a využíva tovar alebo služby.

Korisť - živočích, ktorého usmrcuje a požiera iný živočích.

Krajina - všeobecne charakterizovaná forma hmotného prejavu geografickej sféry, totálny geografický systém.

Krajinná analýza - postup vo výskume krajiny, ktorý sa zameriava na charakteristiku vzájomných vzťahov medzi krajinnými prvkami a medzi krajinným systémom a jeho okolím.

Krajinná ekológia - humánna veda o zákonitostiach vzniku, vývoja,správania sa a o priestorovej organizácii komplexných teritoriálnych jednotiek ako celostných útvarov, ktoré študuje geosystémovým alebo ekosystémovým spôsobom.

Krajinná syntéza - zovšeobecnenie poznatkov krajinnej analýzy na krajinný priestor, preskúmanie a usporiadanie analytických poznatkov tak, aby poskytovali informácie o najrôznejších vlastnostiach tohto priestoru.

Krajinná štruktúra - zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré sa združujú do komplexných fyziognomických alebo funkčných celkov.

Krajinné zložky - základné štruktúrne jednotky krajinného systému, medzi ktoré patria horninový podklad a pôdotvorný substrát, pôda, voda, ovzdušie, vegetácia, živočíšstvo, antropické výtvory, látky a javy.

Krajinný prvok - prvky krajiny, ktoré vznikli spolupôsobením človeka a prírodných faktorov na krajinné zložky a možno ich z krajinného systému izolovať a analyzovať.

Kryofyty - rastliny žijúce v chladných podmienkach, napríklad v snehu.

Kultúrna krajina - pôvodná krajina pretvorená vplyvom využívania a činnosti ľudskej spoločnosti.

Kyslý dážď - atmosférické zrážky s kyslou reakciou.

L

Letálny - spôsobujúci smrť, smrteľný.

Limit - hraničná hodnota, miesto, bod, ktorá sa nesmie dosiahnuť, prekročiť.

Limitujúci faktor - podmienka prostredia, ktorá ohraničuje výskyt druhu, prežitie, rast a reprodukciu jedinca, fyziologický proces a pod.

Lokalita - miesto, ktoré je reálne geograficky vymedzené.

M

Megalopolis - aglomerácia rôznych malých miest do jednej urbanistickej plochy.

Metabolizmus - komplexná výmena látok medzi jedincom a okolím.

Metamorfóza - zmena, premena larvy na dospelého jedinca.

Metapopulácia - populácia populácií, druhová populácia, ktorá sa skladá z čiastkových populácií.

Metropolis - veľmi veľké mesto, zvyčajne hlavné mesto štátu.

Mezo - vyjadrujúci prostredný, mierny, stredný.

Mezofyt - rastlina, ktorá vyžaduje normálne množstvo vody na prežitie.

Migrácia - pohyb veľkého počtu živočíchov z jedného miesta na druhé podľa sezóny.

Mikrochora - je najvýznamnejší heterogénny krajinný komplex, ktorý má diferencovanú štruktúru.

Mikroorganizmy - drobné organizmy, ktoré vidno iba miroskopom.

Mimikry - stav, keď živočích napodobňuje iného živočícha, aby sa chránil pred útokom.

Mineralizácia - rozklad organických látok na iné, neorganické zlúčeniny.

Minerály - neorganické tuhé látky, ktoré sa vyskytujú v prírode.

Modifikácia - nedeičná zmena fenotypu organizmu, ktorú vyvolalo pôsobenie prírodného prostredia.

Mokrade - súhrnné označenie pre ekosystémy s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš: rašeliniská, plytké vodné nádrže a pod.

Monitoring - opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenami.

Mortalita - úmrtnosť.

Mykocenóza - spoločenstvo húb.

Mykoríza - spolužitie húb s koreňmi niektorých cievnatých zelených rastlín, napríklad orchideí.

N

Nanoplanktón - veľmi drobný planktón.

Natalita - pôrodnosť, rodivosť.

Naturalizácia - prispôsobenie sa cudzích druhov podmienkam nového prostredia, zdomácnenie.

Neofyt - rastlina, ktorú zavliekli na územie v historickom období a zdomácnela tam, alebo sa vyskytuje len prechodne.

Nika - funkčné zaradenie organizmu v danom ekosystéme - vyjadruje funkciu organizmu na danom stanovišti.

Nitrifikácia - proces, keď baktérie v pôde rozkladajú dusíkaté zlúčeniny a vytvárajú nitráty, ktoré môžu rastliny prijímať koreňmi.

O

Odpad - vedľajší produkt všetkých výrobných a komunálnych činností, ktorý nevstupuje do obehu látok a energie ekosystémov.

Ochrana ex situ - ochrana zložiek biologickej diverzity mimo ich prirodzeného náleziska.

Ochrana in situ - ochrana druhov a ekosystémov a prirodzených stanovíšť s cieľom udržať a obnoviť životaschopné populácie druhov v ich prirodzenom prostredí.

Ochrana prírody - racionálna ľudská činnosť - komplex individuálnych, skupinových, štátnych a medzinárodných opatrení, ktoré zabraňujú ohrozeniu evolúcie a podstaty života a podporujú komplexnú obnovu a vývoj systému prírodnín, zároveň zachovávajú tie kvality biosféry, v ktorých vznikol a môže sa vyvýjať človek ako biologický druh.

Ochranná zóna - má za úlohu zabrániť prenikaniu negatívnych antropogénnych vplyvov do biocentier a biokoridorov.

Oligo - znamená trochu, málo.

Oligotrofický - obsahujúci málo živín.

Oscilácia - pravidelný pohyb z miesta na miesto.

Ozón - forma kyslíka, ktorá sa vyskytuje prirodzene v atmosfére, pre človeka je škodlivá pri vyššej koncentrácii.

Ozonosféra - ozónová vrstva v atmosfére medzi 20 a 50 km nad povrchom Zeme.

P

Paleo - vyjadrujúci minulý alebo prehistorický.

Pandémia - epidemická choroba, ktorá sa rozšíri do mnohých častí sveta.

Patogén - vírus alebo mikroorganizmus, ktorý zapríčiňuje chorobu.

Pedotop - najmenšia priestorová jednotka s rovnakými pôdnymi vlastnosťami, podmieňujúca určitú pôdnu formu alebo komplex foriem.

Periodický - občasný, nepravidelný.

Pesticíd - látka schopná usmrcovať škodcov a choroby.

pH - vyjadruje kyslosť alebo zásaditosť.

Polutanty - znečisteniny.

Polyfág - živočích, ktorý sa živí viacerými druhmi potravy.

Plymorfizmus - existencia rôznych foriem organizmov.

Populácia - biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredí.

Potravový reťazec - proces prechodu energie v potreve od zdroja cez konzumentov až po predátory.

Predátor - mäsožravec, živočích, ktorý sa živí inými živočíchmi.

Príroda - komplex javov a predmetov, ktoré vzniki na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich človek.

Prírodná krajina - krajina, ktorá sa skladá len z prvkov prírodného charakteru. Vplyv človeka na túto krajinu sa nepripúšťa.

Prírodné zdroje - zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda. Zdroje dlhodobo udržateľného života.

Prírodnina - hmotný prejav prírody ako procesu, objekty, ktoré vytvorila príroda.

R

Ramsarská konvencia - dohovor o mokradiach medzinárodného významu. V zozname je okolo 300 mokraďových lokalít.

Rastlinná formácia - súbor rastlinných populácií s určitou fyziognómiou, ktoré závisia od klímy.

Región - územie, kraj, všeobecné označenie územnej jednotky, ktorá vstupuje do akejkoľvek regionalizácie.

Reintrodukcia - opakované zámerné vysadenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha do ekosystému.

Relikt - organizmus, ktorý sa vplyvom zmenených ekologických podmienok udržal len na malých, ostrovčekovitých miestach svojho bývalého areálu.

Renaturácia - obnova pôvodnej prírodnej štruktúry a funkcie ekosystému.

Reštitúcia - prinavrátenie organizmov na miesto ich pôvodného výskytu, kde vyhynuli.

Ruderál - organizmus začiatočnej fázy vývoja spoločenstva na stanovištiach, ktoré porušila ľudská činnosť.

Ruderálne rastliny - rastliny, ktoré osídľujú antropogénne vzniknutý reliéf a lokality v okolí ľudských sídlisk.

S

Salinita - podiel soli v danom množstve vody alebo pôdy

Salinizácia - zasoľovanie, proces pri ktorom sa pôda alebo voda stáva slanšou. Vyskytuje sa predovšetkým v teplých krajinách, kde sa zavlažuje.

Samoregulácia - schopnosť systému udržiavať sa v rovnováhe

Samozrieďovanie - zmenšovanie hustoty v hustej populácii v dôsledku premnoženia

Saprofág - živočích, ktorý žije na odumretom rozkladajúcom sa materiáli.

Saturácia - nasýtenie.

Sciofyt - rastlina, ktorá rastie na tiennych stanovištiach, vyhýba sa priamemu slnečnéhu žiareniu.

Sekundárna sukciesia - sukcesia, prebiehajúca na plochách, na ktorých pôvodne existovali prirodzené spoločenstvá a boli odstránené.

Sezónna dynamika - cyklické opakovanie sa období s charakteristickým výskytom podmienok vhodných na určité javy alebo procesy.

Skleníkový efekt - vzniká nahromadením CO2, ktorý vytvorí vrstvu prepúšťajúcu slnečné lúče, ale zabraňuje úniku dlhovlnného tepelného žiarenia z povrchu Zeme.

Smog - znečistenie ovzdušia počas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách.

Spoločenstvo - je funkčný biotický systém, v ktorom sa spája súbor populácií žijúcich v určitom prostredí s určitými podmienkami.

Stanovište - súbor vlastností prostredia na danej lokalite.

Steno - vyjadrujúci úzko, obmedzene.

Stres - neprirodzený stav, do ktorého sa dostane organizmus počas vychýlenia vplyvu nejakého ekologického faktora.

Stresor - faktor prostredia, ktorý vyvoláva stres.

Sukcesia - postupné striedanie spoločenstiev až poklimax na určitom mieste pod vplyvom biotických a abiotických činiteľov.

Symbióza - spolužitie

Synantropizácia - rastlina, ktorej areál sa rozšíril, prípadne sa v súčastnosti rozširuje alebo zahusťuje vplyvom činnosti človeka.

Synekológia - veda, ktorá študuje vzťahy skupín rôznych organizmov združených do určitej jednotky a ich vzťahy k prostrediu.

Synergetika - súhrnné označenie zjednotených prístupov ku skúmaniu dynamických vlastností veľkých systémov.

T

Taxón - klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napríklad druh, rod, čeľaď.

Technosféra - biosféra, ktorú pretvorila ľudská činnosť.

Terestrický - vzťahujúci sa na suchý zem, suchozemský.

Teritórium - vymedzený priestor, ktoý aktívne bráni nejaký druh alebo populáciu pred ostatnými votrelcami s cieľom ochrániť svoje zdroje potravy, reprodukčnú zónu a miesta odpočinku.

Termo - vzťahujúci sa na teplo alebo teplotu.

Termofilný - organizmus, ktorý vyžaduje na rast vysokú teplotu.

Terofyt - rastlina s krátkym životným cyklom, ktorá prežíva nepriaznivé obdobie roka vo forme semien.

Tolerancia - schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rozličným podmienkam prostredia.

Toxický - jedovatý

Toxín - jedovatá látka rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

Transpirácia - strata vody z rastlín cez prieduchy.

Trofický - vzťahujúci sa na výživu.

Trofická štruktúra - štruktúra ekosytému vyjadrená prostredníctvom potravových reťazcov a potravových sietí.

Trvaloudržateľný rozvoj - rozvoj, ktorý zosúlaďuje potreby súčasnosti bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby.

U

Ubikvist - organizmy, ktoré žijú na rôznych stanovištiach bez osobitného vzťahu k určitému typu stanovišťa.

Urbanizácia - phyb ľudí z vidieka do mestských sídel a z menších sídel do väčších sídel.

Urbánna ekológia - študuje systém mesta a jeho prostredie.

V

Variabilita - premenlivosť.

Vegetácia - rstlinstvo.

Vegetačné obdobie - obdobie roka s aktívnou vegetáciou.

Vegetatívny - opak reproduktívneho, napríklad vegetatívne rozmnožovanie rastlín.

Vitalita - životaschopnosť.

X

Xeno - znamená odlišný, cudzí.

Xero - znamená suchý.

Xerofyt - rastlina, ktorá sa prispôsobila životu vo veľmi suchých podmienkach.

Xeromorfný - organizmus, ktorý má morfologické vlastnosti zabraňujúce vyparovaniu vody v horúcom počasí.

Z

Zamorenie - silné znečistenie cudzorodými látkami, napríklad ovzdušia.

Znečistenie ovzdušia - výskyt cudzorodých, biologicky aktívnych prímesí v atmosfére, prevažne antropogénneho charakteru.

Zoo - vzťahujúci sa na živočíchy.

Zooplanktón - mikroskopické živočíchy, ktoré sa voľne vznášajú vo vode.

Ž

Životaschopná populácia - populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobie.

Životné prostredie - časť geosféry, v ktorej je v danom momente spätý život a výrobná činnosť ľudskej spoločnosti. Je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti.