A

Abiocén
Abiotické zložky
Abiotický
Abundancia
Acidifikácia
Acidita
Acidofyty
Adaptácia
Adaptabilita
Adventívny
Aeróbne organizmy
Agro-
Agrobiocenóza
Agroekológia
Agroekosystém
Agrofytocenóza
Agrochemikálie
Aklimatizácia
Alelopatia
Anabióza
Anaeróbna dekompozícia
Anaeróbny organizmus
Analýza
Analýza životaschopnosti populácie
Anemochória
Anomália
Anoxia
Antropický vplyv
Antropocenóza
Antropocentrizmus
Antropogénny
Antropochória
Aquatický
Areál
Areotyp
Archeofyt
Aridita
Arídny
Artefakt
Asimilácia
Asociácia
Aspekt
Atmosféra
Autekológia
Autoregulácia
Autrofia

B

Bariéra
Bentos
Bernská konvencia
Beta radiácia
Bezodpadoá technológia
Bilancia vody
Bio
Bioassay
Biocenóza
Biocentrum
Biocentrizmus
Biocídy
Biodegradácia
Biodiverzita
Bioformy
Biogeocenóza
Biochóry
Bioindikácia
Bioinsekticídy
Bioklíma
Biokomplex
Biokoridor
Biológia
Biologické zdroje
Bióm
Biomasa
Biomonitoring
Bioplyn
Biosféra
Biota
Biotechnológia
Biotický
Biotop
Bonita pôdy
Bonská konvencia
Boreálny
Botanika

C

Cenofond
Cenoklajn
Cudzopasník
Cyklus
Cytotoxíny

Č

Červené knihy
Červené zoznamy

D

Degradácia ŽP
Defoliácia
Defoliant
Dekompozícia
Dekompozítor
Dekontaminácia
Demekológia
Demografia
Demotop
Dendrochronológia
Denitrifikácia
Depozícia
Deštruent
Detoxikácia
Detrit
Dezaktivácia
Diagnóza krajiny
Dialýza
Diaspóra
Dioxín
Disperzia
Diverzita
Domestikácia
Domestikovaný druh
Dominancia
Dormancia
Druh
Dynamika

E

Edafický
Edafón
Efeméra
Efemerofyt
Ekofyziológia
Ekológ
Ekológia
Ekologická pyramída
Ekologická valencia
Ekologická výchova
Ekologické myslenie
Ekologické plánovanie krajiny
Ekologický faktor
Ekoton
Ekotop
Ekotyp
Ekosystém
Emigrácia
Emisie
Endemity
Envionmentalista
Environmentalistika
Environmentálna etika
Environmentálna výchova
Epifyt
Etológia
Eutrofizácia
Evapotranspirácia
Evolúcia
Exhalát

F

Faktor
FAO
Fauna
Fenotyp
Flóra
Fragment
Fungicídy
Funkčná štruktúra krajiny
Fyto
Fytocenológia
Fytocenóza

G

Gaia
Gama žiarenie
Generácia
Genetický materiál
Genofond
Genotyp
Geobiocenóza
Geobiosféra
Geobotanika
Geocentrizmus
Geoekológia
Geofyt
Geochóry
Geosféra
Geotop
GIS
Globálny
Gradient

H

Heliofyt
Hemikryptofyt
Herbicíd
Herbivor
Hibernácia
Homeostáza krajiny
Horizont
Humidita
Humídny
Humus
Hustota
Hydrofyty
Hydroséria

CH

Chlórovanie
Chránený druh
Chránené územie

I

Imigrácia
Imisia
Industrializácia
Inkompatibilita
Insekticídy
Intenzita
Interakčný prvok
Interferencia
Introdukcia
Invázia
Inverzia
Ionizácia
Ionosféra

K

Kalcifóbny
Kalcifyt
Kalamita
Klimatop
Klimax
Klimaxové spoločenstvo
Klonovanie
Kohorta
Kolónia
Komenzalizmus
Konzument
Korisť
Krajina
Krajinná analýza
Krajinná ekológia
Krajinná syntéza
Krajinná štruktúra
Krajinné zložky
Krajinný prvok
Kryofyty
Kultúrna krajina
Kyslý dážď

L

Letálny
Limit
Limitujúci faktor
Lokalita

M

Megalopolis
Metabolizmus
Metamorfóza
Metapopulácia
Metropolis
Mezo
Mezofyt
Migrácia
Mikrochora
Mikroorganizmy
Mimikry
Mineralizácia
Minerály
Modifikácia
Mokrade
Monitoring
Mortalita
Mykocenóza
Mykoríza

N

Nanoplanktón
Natalita
Naturalizácia
Neofyt
Nika
Nitrifikácia

O

Odpad
Ochrana ex situ
Ochrana in situ
Ochrana prírody
Ochranná zóna
Oligo
Oligotrofický
Oscilácia
Ozón
Ozonosféra

P

Paleo
Pandémia
Patogén
Pedotop
Periodický
Pesticíd
pH
Polutanty
Polyfág
Polymorfizmus
Populácia
Potravový reťazec
Predátor
Príroda
Prírodná krajina
Prírodné zdroje
Prírodnina

R

Ramsarská konvencia
Rastlinná formácia
Región
Reintrodukcia
Relikt
Renaturácia
Reštitúcia
Ruderál
Ruderálne rastliny

S

Salinita
Salinizácia
Samoregulácia
Samozrieďovanie
Saprofág
Saturácia
Sciofyt
Sekundárna sukcesia
Sezónna dynamika
Skleníkový efekt
Smog
Spoločenstvo
Stanovište
Steno
Stres
Stresor
Sukcesia
Symbióza
Synantropizácia
Synekológia
Synergetika

T

Taxón
Technosféra
Terestrický
Teritórium
Termo
Termofilný
Terofyt
Tolerancia
Toxický
Toxín
Transpirácia
Trofický
Trofická štruktúra
Trvaloudržateľný rozvoj

U

Ubikvist
Urbanizácia
Urbánna ekológia

V

Variabilita
Vegetácia
Vegetačné obdobie
Vegetatívny
Vitalita

X

Xeno
Xero
Xerofyt
Xeromorfný

Z

Zamorenie
Znečistenie ovzdušia
Zoo
Zooplanktón

Ž

Životaschopná populácia
Životné prostredie